Algemene voorwaarden Versie 01-03-2023

Artikel 1 Algemene bepalingen

 1. Moniek Nelissen Advies & Coaching houdt zich bezig met dienstverlening op gebied van financieel management en bedrijfsvoering in de vorm van (online) trainingen, 1-op-1 coaching en adviesopdrachten.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gedragingen van Moniek Nelissen Advies & Coaching, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend aanbiedingen van Moniek Nelissen Advies & Coaching en overeenkomsten tussen Moniek Nelissen Advies & Coaching en haar opdrachtgever, hierna te noemen: “Opdrachtgever”.
 3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk tussen Moniek Nelissen Advies & Coaching en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.
 4. Indien en zodra is komen vast te staan dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig, nietig of rechtsgeldig vernietigd zijn, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Moniek Nelissen Advies & Coaching en de Opdrachtgever de ongeldige, nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door bepalingen die wat betreft doel en strekking zo veel mogelijk overeenstemmen met de ongeldige, nietige c.q. vernietigde bepalingen.

Artikel 2 Aanbiedingen, totstandkoming en wijziging overeenkomst

 1. Alle offertes door Moniek Nelissen Advies & Coaching aan de Opdrachtgever uitgebracht zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging door Opdrachtgever op een aanbod van Moniek Nelissen Advies & Coaching.
 3. Voor producten/diensten die online worden aangeboden en geleverd, geldt dat een overeenkomst tot stand komt op het moment dat een Opdrachtgever betaalt. Hierna te noem “Deelnemer”.
 4. Moniek Nelissen Advies & Coaching heeft een inspanningsverplichting voor het nakomen van een overeenkomst en/of het leveren van het online product/dienst.

Artikel 3 Prijzen en betaling

 1. Alle door Moniek Nelissen Advies & Coaching opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Betalingen dienen inclusief BTW en/of andere heffingen te geschieden.
 2. De prijzen gelden slechts voor de in het aanbod met name genoemde diensten. Alle in aanvulling daarop door Moniek Nelissen Advies & Coaching geleverde goederen, verrichte werken en/of verleende diensten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht tegen prijzen zoals die op de dag van levering c.q. dienstverlening gelden.
 3. Alle facturen zullen door de Opdrachtgever worden betaald volgens de overeengekomen en op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van zulke condities dient de Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen.
 4. Betaling in termijnen is niet mogelijk.
 5. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal Opdrachtgever, onverminderd haar overige verplichtingen, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn.
 6. Kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de Opdrachtgever, zulks met een minimum van € 250,–.
 7. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan.

Artikel 4 Reclamatie

 1. Indien de Opdrachtgever bezwaar heeft tegen een factuur, dient zij uiterlijk 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak van de Opdrachtgever jegens Moniek Nelissen Advies & Coaching vervalt.
 2. Reclamatie schort de verplichtingen van Opdrachtgever niet op.

Artikel 5 Intellectueel eigendom en toegang tot online producten/diensten

 1. Moniek Nelissen Advies & Coaching is rechthebbende op alle materialen.
 2. Resultaten en opgeleverde producten van door Moniek Nelissen Advies & Coaching uitgevoerde adviesopdrachten mogen door haar opgeslagen worden en gebruikt worden ter illustratie van uitgevoerde werkzaamheden aan potentiële nieuwe opdrachtgevers. Documenten zullen nooit 1-op-1 gedeeld worden met derden zonder vooraf gevraagde schriftelijke toestemming. Eventuele persoonsgegevens zullen geanonimiseerd worden.
 3. Afnemers van online producten/diensten krijgen bij aankoop een licentie om de informatie te gebruiken. E-books en bijlagen in PDF mogen gedownload en opgeslagen worden voor eigen gebruik.
 4. De informatie uit de online producten mag niet verder verspreid, gekopieerd of overgenomen worden zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Moniek Nelissen Advies & Coaching..
 5. Toegang tot e-books en online cursussen is altijd persoonlijk. Op straffe van een boete, mogen inloggegevens niet gedeeld worden met anderen. Voor het overdragen van inloggegevens aan een andere collega of indien meerdere personen in dezelfde organisatie de informatie tot zich willen nemen, kan contact opgenomen worden met Moniek Nelissen Advies & Coaching over de (korting)mogelijkheden.
 6. Toegang tot online cursussen geldt voor 6 maanden vanaf datum van aankoop.
 7. Moniek Nelissen Advies & Coaching behoudt het recht om zonder kennisgeving tussentijdse aanpassingen door te voeren in online producten/diensten, bijvoorbeeld modules verwijderen, nieuwe video’s toevoegen en bijlagen aanpassen. Alle nieuwe/aangepaste items zijn ook toegankelijk voor bestaande Deelnemers zo lang dit binnen hun recht tot toegang valt (zie 4.3). Het recht op toegang vervalt voor de verwijderde onderdelen.
 8. Bij te weinig Deelnemers behoudt Moniek Nelissen Advies & Coaching zich het recht om (online) bijeenkomsten af te zeggen of te verplaatsen.

Artikel 6 Reviewbeleid

 1. Na afronding van een opdracht, bij afronden van een cursus, na downloaden van een online product en/of na afloop van een (online) sessie, kan Moniek Nelissen Advies & Coaching aan Opdrachtgever/Deelnemer om een review vragen.
 2. Indien een review tot stand is gekomen doordat iemand korting heeft gehad bij het afnemen van de dienst in ruil voor een review, zal dit vermeld worden bij de review indien die gepubliceerd wordt.
 3. Moniek Nelissen Advies & Coaching verifieert altijd of een review afkomstig is van een afnemer van haar product(en)/dienst(en) en beoordeelt of de review geplaatst wordt. De naam van de review-schrijver wordt alleen na zijn toestemming geplaatst.
 • Verwijderen van reviews gebeurt indien de schrijver ervan geen klant is geweest, het een klacht betreft en/of een Deelnemer zich niet aan de gedragsregels (zie artikel 11) heeft gehouden.

Artikel 7 Ontbinding en opzegging

 1. Moniek Nelissen Advies & Coaching kan, zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, schriftelijk met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst haar overeenkomst met de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk ontbinden indien:
  1. de Opdrachtgever surseance van betaling of faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;
  1. de Opdrachtgever onder bewind dan wel onder curatele wordt gesteld;
  1. ten aanzien van de Opdrachtgever de wettelijke schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken;
  1. de Opdrachtgever haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest of haar bedrijf overdraagt of fuseert;
  1. de Opdrachtgever één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt.
 2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
 3. Indien de overeenkomst naar zijn aard en inhoud niet door middel van een specifieke prestatie eindigt en voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgaaf van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Moniek Nelissen Advies & Coaching zal in dat geval wegens opzegging nimmer tot een schadevergoeding gehouden zijn.
 4. Voor de online producten/diensten geldt dat er binnen 14 dagen een ‘niet goed, geld terug’ garantie geboden wordt, zowel voor particulieren als bedrijven.
 5. Indien een online product/dienst na 14 dagen wordt opgezegd, dan is de volledige aankoopprijs verschuldigd.
 6. Moniek Nelissen Advies & Coaching kan een online product/dienst tussentijds beëindigen. Zij hanteert dan een opzegtermijn van tenminste 1 maand en zal samen met de Deelnemer bepalen of er compensatie voor geleden schade komt. De hoogte van een eventuele vergoeding is nooit hoger dan de prijs die de Deelnemer betaald heeft. 

Artikel 8 Overmacht

 1. Indien als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst verhindert en niet aan Moniek Nelissen Advies & Coaching is toe te rekenen, nakoming door Moniek Nelissen Advies & Coaching zonder tekortkoming niet mogelijk zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval doch niet uitsluitend begrepen stakingen en ziekte van het personeel, bedrijfsstoring inclusief toegankelijkheid online platformen, oorlog, pandemie, maatregelen van overheidswege en vervoersstoringen, een en ander zowel indien deze voorkomen bij Moniek Nelissen Advies & Coaching als bij haar toeleveranciers.
 3. Indien Moniek Nelissen Advies & Coaching voor het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of door het intreden van overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9 Aansprakelijkheid, boetebeleid en klachten

 1. Moniek Nelissen Advies & Coaching is geen wettelijk erkende financieel planner/adviseur en heeft geen vergunning vanuit de AFM/DNB. Moniek Nelissen Advies & Coaching geeft enkel advies en inzicht in mogelijkheden; Opdrachtgever is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
 2. Buiten de in dit artikel genoemde gevallen aanvaardt Moniek Nelissen Advies & Coaching geen enkele aansprakelijkheid voor schade.
 3. Aansprakelijkheid van Moniek Nelissen Advies & Coaching voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is te allen tijde uitgesloten.
 4. Moniek Nelissen Advies & Coaching aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door de Opdrachtgever geleden directe schade, die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in haar verplichtingen uit de overeenkomst of uit onrechtmatige daad, tot het bedrag gelijk aan de op grond van de overeenkomst aan de Opdrachtgever gefactureerde of te factureren bedragen exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tot een maximum van € 50.000,-. Moniek Nelissen Advies & Coaching is verzekerd voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid.
 5. De aansprakelijkheid van Moniek Nelissen Advies & Coaching wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de Opdrachtgever Moniek Nelissen Advies & Coaching onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Moniek Nelissen Advies & Coaching ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zodanig gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten, dat Moniek Nelissen Advies & Coaching in staat is adequaat te reageren.
 6. Moniek Nelissen Advies & Coaching is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht.
 7. Moniek Nelissen Advies & Coaching is niet aansprakelijk voor de inhoud van extra’s of bonussen die door een andere partij geleverd worden. De extra’s of bonussen vertegenwoordigen geen eigen waarde en zullen bij veronderstelde geleden schade of ontevredenheid niet vergoed worden.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Moniek Nelissen Advies & Coaching of haar leidinggevende ondergeschikten.
 9. Elke aansprakelijkheid van Moniek Nelissen Advies & Coaching vervalt door het verloop van één jaar, te rekenen vanaf het moment van het ontstaan van de schade, met dien verstande dat elke aansprakelijkheid van Moniek Nelissen Advies & Coaching in ieder geval vervalt door verloop van één jaar, te rekenen vanaf het einde van de overeenkomst waarmee de schade het meest samenhangt.
 10. Bij niet nakomen van artikel 4.1, 4.2 en/of artikel 11 is gerechtigd om een boete op te leggen van tenminste 3 maal de verkoopprijs op het moment van constateren, en kan zij zich beroepen op een aanvullende schadevergoeding.
 11. Klachten kunnen per email bij Moniek Nelissen Advies & Coaching ingediend worden (info@monieknelissen.com) en zullen binnen 14 dagen behandeld worden.

Artikel 10 Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Moniek Nelissen Advies & Coaching tegen alle mogelijke aanspraken van derden die zijn ontstaan door niet-nakoming door de Opdrachtgever van de ingevolge een overeenkomst en deze algemene voorwaarden op de Opdrachtgever rustende verplichtingen.
 2. De Opdrachtgever vrijwaart Moniek Nelissen Advies & Coaching verder ter zake van aanspraken van derden met betrekking tot schade ontstaan in verband met de uitvoering van een opdracht.
 3. De Opdrachtgever is gehouden, indien hij door een derde wordt aangesproken ter zake van schade waarvoor de Opdrachtgever en/of de derde Moniek Nelissen Advies & Coaching (mede) aansprakelijk kan of zal stellen, Moniek Nelissen Advies & Coaching daarvan binnen 8 dagen na de aanspraak door de derde schriftelijk op de hoogte te stellen.
 4. De Opdrachtgever zal dergelijke aanspraken slechts afwikkelen in overleg met Moniek Nelissen Advies & Coaching op straffe van verval van de aanspraken van de Opdrachtgever jegens Moniek Nelissen Advies & Coaching.

Artikel 11 Geheimhouding en gedragsregels

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar ontvangen, tenzij zij wettelijk verplicht zijn informatie aan derden te verschaffen.
 2. Deelnemers aan (online) bijeenkomsten maken geen reclame voor een eigen bedrijf, mogen geen advies geven aan andere cursisten, laten zich niet negatief uit en gebruiken de geboden informatie alleen ter inspiratie voor zichzelf. Het is niet toegestaan zelf een cursus over hetzelfde onderwerp te maken en te verkopen.
 3. Moniek Nelissen Advies & Coaching heeft het recht om als Deelnemers zich niet houden aan de gedragsregels, hen te verwijderen, toegang te ontzeggen – ook voor toekomstige bijeenkomsten- en om hun (online) reacties en reviews te verwijderen. Deze Deelnemers hebben geen recht op hun geld terug en komen ook niet in aanmerking voor een schadevergoeding. Indien Moniek Nelissen Advies & Coaching wel schade lijdt als gevolg van het gedrag van een Deelnemer dan heeft zij het recht op een nader te bepalen vergoeding.
 4. Indien bij Moniek Nelissen Advies & Coaching het vermoeden bestaat dat (delen) van haar producten/diensten onrechtmatig gebruikt worden door (oud-)Deelnemers dan geldt de omgekeerde bewijslast: de (oud-)Deelnemer moet aantonen dat zijn product geen kopieën bevat van de (online) producten/diensten geleverd door Moniek Nelissen Advies & Coaching.

Artikel 12 Geschillen en toepasselijk recht

 1. Alle geschillen, die niet in der minne tussen partijen kunnen worden beslecht, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.
 2. Overeenkomsten tussen Moniek Nelissen Advies & Coaching en de Opdrachtgever worden beheerst door het Nederlands recht.
Deel deze pagina: